Algemene voorwaarden Digifotocursus

Cursussen, workshops & fotoreizen

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Digifotocursus: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
- Deelnemer: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Artikel 2 - Toepassing en toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Digifotocursus en Deelnemer, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Deelnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Digifotocursus heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Artikel 4 - Inschrijving cursussen, workshops en fotoreizen
Het inschrijven voor cursussen, workshops en fotoreizen kan slechts schriftelijk geschieden via het aanmeldingsformulier op de website. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden die op de website opgenomen zijn. Tevens verklaart de deelnemer zich akkoord met opname in het nieuwsbriefbestand (waarvoor hij/zij zich ten allen tijde weer af kan melden). De deelnemer verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het cursusgeld. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een workshop. Het bestellen van een cadeaubon wordt als inschrijving beschouwd.

Artikel 5 - Betaling
Betaling van het factuurbedrag dient uiterlijk zeven dagen na bevestiging van de inschrijving ontvangen te zijn op de bankrekening van Digifotocursus. Hiervan kan in overleg worden afgeweken. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.
Indien niet tijdig wordt betaald is de Deelnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Deelnemer is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.
Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Deelnemer. De vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt: 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering en ten minste 40 euro!
Digifotocursus heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Digifotocursus, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Digifotocursus is ontvangen.
Alle geleverde producten blijven het eigendom van Digifotocursus tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de Deelnemer Digifotocursus ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Artikel 6 - Annulering door Digifotocursus
6.1 Digifotocursus behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, de activiteit niet door te laten gaan. Het cursusgeld wordt dan terugbetaald. Indien mogelijk wordt een alternatief aangeboden. Indien de cursist hier geen gebruik van wenst te maken, wordt geen cursusgeld teruggestort. E.e.a. met uitsluiting van aansprakelijkheid voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet doorgaan van de activiteit.
6.2 Digifotocursus behoudt zich het recht voor om de workshop aan te passen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is.

Artikel 7 - Annulering door cursist
Indien een deelnemer na inschrijving afziet van deelname, dan dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden. Bij annulering tot zes weken voor de datum van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na die datum wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Wel mag natuurlijk iemand anders als vervanger aan de activiteit deelnemen. Een cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde activiteit op een andere datum, mits daar nog plaats is. Bij overboeking wordt € 17,50 excl. BTW in rekening gebracht.

Artikel 8 - Herroeping
Wanneer Deelnemer een consument is, kan hij of zij de inschrijving (koopovereenkomst met betrekking tot de koop van de workshop, cursus en/of fotoreis) binnen 7 dagen zonder opgave van redenen per e-mail herroepen. De termijn begint te lopen na ontvangst van de bevestiging van inschrijving. Om aan de herroepingtermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. Herroeping kan alleen per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De herroeping geldt alleen wanneer de ontvangst (per kerende e-mail) is bevestigd.

Artikel 9 - Serviceduur voor de cursussen
9.1 De serviceduur bedraagt standaard 3x de studieduur met een minimum van 12 maanden. Een cursus van 2 maanden heeft dus een maximale serviceduur van 12 maanden en een cursus van 12 maanden een maximale serviceduur van 36 maanden.
9.2 Het toekennen van vrijstellingen en eventuele verkorten van de studieduur als gevolg daarvan, heeft geen invloed op de serviceduur. Deze blijft gebaseerd op de oorspronkelijke studieduur.
9.3 Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een cursus wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin de deelnemer recht heeft op begeleiding. De deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Digifotocursus houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te kunnen voeren.
9.4 Na het verstrijken van de serviceduur heeft Digifotocursus tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de deelnemer.

Artikel 10 - Restitutie
In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide kanten ontvangen prestaties te worden teruggegeven resp. het genoten voordeel (bijv. gebruiksvoordelen) te worden afgegeven. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor de Deelnemer te lopen vanaf de verzending van je e-mail met herroeping. Voor Digifotocursus begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van de herroeping.

Artikel 11 - Gebruik van lesmateriaal
Lesmateriaal is wat gebruik betreft strikt gebonden aan en beperkt tot de persoon aan wie het direct door Digifotocursus is verstrekt. Het mag niet door anderen worden gebruikt. Al het lesmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag onder geen enkele voorwaarde worden gepubliceerd, openbaar worden gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd, tenzij expliciete schriftelijke toestemming hiervoor is verkregen van Digifotocursus.

Artikel 12 - Docent
Digifotocursus is te allen tijd gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1 Digifotocursus is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of anderszins ongewenste handelingen (of hieruit voortvloeiende kosten) met eigendommen die door cursisten in de kantoorruimte van Digifotocursus of op een fotografielocatie worden geplaatst.
13.2 Van de deelnemer wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de risico’s van deelname aan buitenactiviteiten en dat hij voldoende fit is om aan de buitenactiviteit deel te nemen. Digifotocursus fungeert uitsluitend als tussenpersoon voor vervoer, speciale activiteiten, etc. en is niet aansprakelijk voor vertraging, schade, verlies of verwonding (of daaruit voortvloeiende onkosten) voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende de workshop of tijdens het transport daarheen, tenzij aan Digifotocursus opzet of grove schuld kan worden verweten. Is dit laatste het geval, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een kostbaarheden- en reisverzekering.
13.3 Door inschrijving voor een cursus, workshop of fotoreis van Digifotocursus, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en Digifotocursus te vrijwaarden voor aansprakelijkheid.

Artikel 14 - Faillissement/surseance
Zowel Digifotocursus als de Deelnemer hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Deelnemer heeft Digifotocursus het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Artikel 15 - Rechts- en forumkeuze
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Digifotocursus en de Deelnemer, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Gouda.